Please enable JS

Polityka prywatności

Obecny Regulamin będzie obowiązywał od 24 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez: Su4ma Support for marketing Marcin Kaczorowski z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Wiślanej 3a, numery identyfikacyjne: NIP 521-282-96-39 oraz REGON 011062805, zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od Użytkowników strony www.justynakaczorowska.pl
(zwaną dalej: „Serwis”).

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis, znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest firma Su4ma Support for marketing Marcin Kaczorowski z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Wiślanej 3a, numery identyfikacyjne: NIP 521-282-96-39 oraz REGON 011062805. Adres korespondencyjny: ul. Wiślana 3a, 05-420 Józefów, e-mail: kontakt@su4ma.pl.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest: Justyna Kaczorowska, e-mail: kontakt@su4ma.pl.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy (świadczenie usługi coachingowej) lub celu wskazanym w zgodzie (zapis na bezpłatny newsletter, pobranie bezpłatnych materiałów edukacyjnych z serwisu, zakup odpłatnego e-booka lub sesji telecoachingowej). Zamawiając wstępną sesję telecochingową użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz na jednorazowe oddzwonienie w celu wykonania tej usługi. Twój numer telefonu nie będzie nigdzie sprzedawany, spamowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu.

3. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem www.justynakaczorowska.pl są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
– imię, nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu. 

4. Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego Newslettera należącego do serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej coachingowego Newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi ten biuletyn. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu i wysyłać spersonalizowane treści. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania subskrybentom Newslettera niezapowiedzianych wiadomości, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności strony. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje marketingowe i handlowe odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów serwisu w szczególności: zmiany regulaminu, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. wysyłanie życzeń świątecznych), informacje o nowych pakietach coachingowych czy kursach on-line. Dane służą do przesyłania informacji od administratora, za zgodą osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej niż do złożenia rezygnacji przez osobę.

5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu justynakaczorowska.pl oraz podmioty zapewniające obsługę  informatyczną dla Su4ma Support for marketing, w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak np. platforma do wysyłki masowej e-mailii Mailerlite – tutaj szczegóły dotyczące jej polityki prywatności – https://www.mailerlite.com/privacy-policy). Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

7. Administrator gromadzi logi serwisu, jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1.  Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu w postaci mailowej.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

 6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: kontakt@su4ma.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na podany wyżej adres korespondencyjny firmy, list polecony zawierający takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.  Nr 100 poz.1024).

d) ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Strona korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

3.  Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. W serwisie www.justynakaczorowska.pl wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html oraz zainstalowano Pixel Facebooka (więcej informacji na stronie: www.facebook.com) do celów statystycznych. 

2. W serwisie www.justynakaczorowska.pl zaistalowana jest również wtyczka Word Pressa umożliwiająca dodawanie komentarzy do bloga – Disqus – więcej informacji o polityce prywatności można znaleźć na stronie: https://pl.wordpress.org/about/privacy/. Zainstalowane są również pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Google+, Linkedin).

3. Pliki Cookies stosowane na stronie www.justynakaczorowska.pl nie przechowują danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zapisz się na mój bezpłatny Newsletter
i odbierz kilka ćwiczeń pomagających
budować pewność siebie!